Regulamin Sklepu GDPR

OSTATNIO WARUNKI UMOWY ZAKTUALIZOWANO DNIA 23.10.2022 R.

1. Wstęp

PONIŻSZE WARUNKI DOTYCZĄ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z NASZYMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI. MOGĄ BYĆ PAŃSTWO ZWIĄZANI DODATKOWYMI UMOWAMI REGULUJĄCYMI PAŃSTWA STOSUNKI Z NAMI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I USŁUG, KTÓRE PAŃSTWO OD NAS OTRZYMUJĄ. JEŻELI DOWOLNE POSTANOWIENIA UMÓW DODATKOWYCH SĄ SPRZECZNE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, POSTANOWIENIA UMÓW DODATKOWYCH BĘDĄ MIAŁY CHARAKTER KONTROLNY I ROZSTRZYGAJĄCY.

2. Związanie umową

REJESTRUJĄC SIĘ, UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, NINIEJSZYM ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. JUŻ SAMO KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA ZAZNAJOMIENIE SIĘ I AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW. W NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH MOŻEMY RÓWNIEŻ POPROSIĆ PAŃSTWA O WYRAŻENIE ZGODY W SPOSÓB WYRAŹNY.

3. Komunikacja Elektroniczna

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB KOMUNIKUJĄC SIĘ Z NAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO I PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻEMY KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB WYSYŁAJĄC DO PAŃSTWA WIADOMOŚĆ E-MAIL, A TAKŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE WSZYSTKIE UMOWY, ZAWIADOMIENIA, UJAWNIENIA I INNE KOMUNIKATY, KTÓRE PRZEKAZUJEMY PAŃSTWU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SPEŁNIAJĄ WSZELKIE WYMOGI PRAWNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WYMÓG, ŻE TAKIE KOMUNIKATY POWINNY MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ.

4. Własność Intelektualna

MY LUB NASI LICENCJODAWCY POSIADAMY I KONTROLUJEMY WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO STRONY INTERNETOWEJ ORAZ DANYCH, INFORMACJI I INNYCH ZASOBÓW WYŚWIETLANYCH LUB DOSTĘPNYCH W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ.

4.1 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

O ILE KONKRETNA TREŚĆ NIE WSKAZUJE INACZEJ, NIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO LICENCJI ANI ŻADNYCH INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OZNACZA TO, ŻE NIE BĘDĄ PAŃSTWO BEZ NASZEJ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY MOGLI WYKORZYSTYWAĆ, KOPIOWAĆ, POWIELAĆ, WYKONYWAĆ, WYŚWIETLAĆ, ROZPROWADZAĆ, ZAMIESZCZAĆ NA JAKIMKOLWIEK NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM, ZMIENIAĆ, ODTWARZAĆ, DEKOMPILOWAĆ, PRZENOSIĆ, POBIERAĆ, PRZEKAZYWAĆ, ZARABIAĆ, SPRZEDAWAĆ, WPROWADZAĆ NA RYNEK LUB KOMERCJALIZOWAĆ JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW TEJ STRONY INTERNETOWEJ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, Z WYJĄTKIEM I TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO INACZEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (NP. PRAWO CYTATU).

5. Newsletter

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, MOGĄ PAŃSTWO PRZEKAZAĆ NASZ BIULETYN W FORMIE ELEKTRONICZNEJ INNYM OSOBOM, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANE ODWIEDZENIEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

.

6. Własność osób trzecich

NASZA STRONA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ HIPERŁĄCZA LUB INNE ODNIESIENIA DO STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW. NIE MONITORUJEMY ANI NIE SPRAWDZAMY ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI Z TEJ STRONY. PRODUKTY LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INNE STRONY INTERNETOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM WARUNKOM TYCH OSÓB TRZECICH. OPINIE WYRAŻONE LUB MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TYCH STRONACH NIE MUSZĄ BYĆ ZBIEŻNE Z NASZYMI POGLĄDAMI LUB BYĆ PRZEZ NAS POPIERANE.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAKTYKI Z ZAKRESU OCHRONY PRYWATNOŚCI LUB ZAWARTOŚĆ TYCH STRON. PONOSZĄ PAŃSTWO WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TYCH STRON INTERNETOWYCH I WSZELKICH POWIĄZANYCH USŁUG OSÓB TRZECICH. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, WYNIKAJĄCE Z UJAWNIENIA PRZEZ PAŃSTWA OSOBOM TRZECIM DANYCH OSOBOWYCH.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

ODWIEDZAJĄC NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA KORZYSTANIE Z NIEJ WYŁĄCZNIE W CELACH ZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM I DOZWOLONYCH PRZEZ NINIEJSZE WARUNKI, WSZELKIE DODATKOWE UMOWY Z NAMI, A TAKŻE OBOWIĄZUJĄCE PRAWA, PRZEPISY I OGÓLNIE PRZYJĘTE PRAKTYKI INTERNETOWE ORAZ WYTYCZNE BRANŻOWE. NIE WOLNO PAŃSTWU WYKORZYSTYWAĆ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG DO UŻYWANIA, PUBLIKOWANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, KTÓRE ZAWIERAJĄ ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWEGO (LUB SĄ Z NIM POWIĄZANE); WYKORZYSTYWAĆ DANYCH ZEBRANYCH Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ DO JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ LUB PROWADZIĆ JAKICHKOLWIEK SYSTEMATYCZNYCH LUB AUTOMATYCZNYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ.

ANGAŻOWANIE SIĘ W JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, KTÓRE POWODUJĄ LUB MOGĄ POWODOWAĆ SZKODY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB KTÓRE ZAKŁÓCAJĄ DZIAŁANIE, DOSTĘPNOŚĆ LUB OSIĄGALNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ JEST SUROWO ZABRONIONE.

 

8. Polityka zwrotów i refundacji

8.1 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni;

TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM PAŃSTWO LUB OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W FIZYCZNE POSIADANIE TOWARU.

ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, MUSZĄ PAŃSTWO POINFORMOWAĆ NAS O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD LISTU WYSŁANEGO POCZTĄ, FAKSEM LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). NASZE DANE KONTAKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z ZAŁĄCZONEGO WZORU FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ALE NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE.

JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEJ OPCJI, NIEZWŁOCZNIE PRZEKAŻEMY PAŃSTWU POTWIERDZENIE OTRZYMANIA TAKIEGO ODSTĄPIENIA NA TRWAŁYM NOŚNIKU (NA PRZYKŁAD POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).

ABY DOTRZYMAĆ TERMINU ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ŻE WYŚLĄ PAŃSTWO INFORMACJĘ O SKORZYSTANIU Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU ODSTĄPIENIA.

8.2 SKUTKI ODSTĄPIENIA

JEŻELI ODSTĄPIĄ PAŃSTWO OD NINIEJSZEJ UMOWY, ZWRÓCIMY PAŃSTWU WSZYSTKIE OTRZYMANE OD PAŃSTWA PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTAWY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBORU PRZEZ PAŃSTWA INNEGO RODZAJU DOSTAWY NIŻ NAJTAŃSZA OFEROWANA PRZEZ NAS DOSTAWA STANDARDOWA), BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PAŃSTWA DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. DOKONAMY TAKIEGO ZWROTU ZA POMOCĄ TEGO SAMEGO ŚRODKA PŁATNICZEGO, KTÓREGO UŻYLI PAŃSTWO DO PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZGODZILI SIĘ PAŃSTWO NA INNE ROZWIĄZANIE; W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PONIOSĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT W WYNIKU TAKIEGO ZWROTU.

MUSZĄ PAŃSTWO ODESŁAĆ TOWAR LUB PRZEKAZAĆ GO NAM LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ NAS DO ODBIORU TOWARU, BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O SWOIM ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN BĘDZIE ZACHOWANY, JEŻELI ODEŚLĄ PAŃSTWO TOWAR PRZED UPŁYWEM 14 DNI.

MOŻEMY WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM KOSZTÓW DO CZASU OTRZYMANIA TOWARU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ PAŃSTWA DOWODU ODESŁANIA TOWARU, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CO NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARU.

ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU WYNIKAJĄCE Z OBCHODZENIA SIĘ Z NIM W SPOSÓB INNY NIŻ KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ISTNIEJĄ PEWNE WYJĄTKI PRAWNE OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I DLATEGO NIEKTÓRE ARTYKUŁY NIE MOGĄ BYĆ ZWRÓCONE LUB WYMIENIONE.  POINFORMUJEMY PAŃSTWA, CZY MA TO ZASTOSOWANIE W PAŃSTWA KONKRETNYM PRZYPADKU.

 

9. Treść zamieszczona przez Pana/Panią.

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ RÓŻNE OGÓLNODOSTĘPNE NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE, TAKIE JAK KOMENTARZE NA BLOGU, WPISY NA BLOGU, FORA, TABLICE OGŁOSZEŃ, OCENY I RECENZJE ORAZ RÓŻNE USŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. MOŻEMY NIE MIEĆ MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA LUB MONITOROWANIA WSZYSTKICH TREŚCI, KTÓRE PAŃSTWO LUB INNE OSOBY MOGĄ UDOSTĘPNIAĆ LUB PRZESYŁAĆ NA LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO PRZEGLĄDANIA TREŚCI ORAZ DO MONITOROWANIA CAŁEGO WYKORZYSTANIA I AKTYWNOŚCI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, A TAKŻE DO USUWANIA LUB ODRZUCANIA WSZELKICH TREŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. ZAMIESZCZAJĄC INFORMACJE LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z WYMIENIONYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE PAŃSTWA TREŚĆ BĘDZIE ZGODNA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I NIE MOŻE BYĆ NIELEGALNA LUB NIEZGODNA Z PRAWEM, ANI TEŻ NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH.

 

10. Zgłoszenie pomysłu

NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ ŻADNYCH POMYSŁÓW, WYNALAZKÓW, PRAC AUTORSKICH ANI INNYCH INFORMACJI, KTÓRE MOŻNA UZNAĆ ZA PAŃSTWA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, A KTÓRE CHCIELIBY PAŃSTWO NAM PRZEDSTAWIĆ, CHYBA ŻE WCZEŚNIEJ PODPISZEMY UMOWĘ DOTYCZĄCĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB UMOWĘ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. JEŻELI UJAWNIĄ NAM PAŃSTWO TE TREŚCI BEZ TAKIEJ PISEMNEJ ZGODY, UDZIELAJĄ NAM PAŃSTWO NIEOGRANICZONEJ TERYTORIALNIE, NIEODWOŁALNEJ, NIEWYŁĄCZNEJ, WOLNEJ OD TANTIEM LICENCJI NA WYKORZYSTANIE, POWIELANIE, PRZECHOWYWANIE, ADAPTACJĘ, PUBLIKACJĘ, TŁUMACZENIE I DYSTRYBUCJĘ PAŃSTWA TREŚCI W JAKICHKOLWIEK ISTNIEJĄCYCH LUB PRZYSZŁYCH MEDIACH.

 

11. Zakończenie użytkowania

WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA MOŻEMY W KAŻDEJ CHWILI ZMODYFIKOWAĆ LUB PRZERWAĆ DOSTĘP, TYMCZASOWO LUB NA STAŁE, DO STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK USŁUGI NA NIEJ. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA TO, ŻE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA TAKIE MODYFIKACJE, ZAWIESZENIE LUB ZAPRZESTANIE DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, ANI ZA ŻADNE TREŚCI, KTÓRE MOGLI PAŃSTWO UDOSTĘPNIĆ NA STRONIE. NIE BĘDĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO ŻADNEGO ODSZKODOWANIA ANI INNEJ ZAPŁATY, NAWET JEŚLI PEWNE FUNKCJE, USTAWIENIA I/LUB WSZELKIE TREŚCI, KTÓRE PAŃSTWO WNIEŚLI LUB NA KTÓRYCH POLEGALI, ZOSTANĄ TRWALE UTRACONE. NIE WOLNO PAŃSTWU OBCHODZIĆ LUB OMIJAĆ, ANI PODEJMOWAĆ PRÓB OBCHODZENIA LUB OMIJANIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

12. Gwarancje i odpowiedzialność

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZGO ARTYKUŁU NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH PRZEZ PRAWO, KTÓRYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. TA STRONA INTERNETOWA I WSZYSTKIE TREŚCI NA NIEJ ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE” I MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE:

  • NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB NASZE PRODUKTY LUB USŁUGI SPEŁNIĄ PAŃSTWA WYMAGANIA;
  • STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DOSTĘPNA NA CZAS, W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW;
  • JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ SPEŁNI PAŃSTWA OCZEKIWANIA.

ŻADNE TREŚCI NA TEJ STRONIE NIE STANOWIĄ ANI NIE MAJĄ MIEĆ CHARAKTERU PORADY PRAWNEJ, FINANSOWEJ LUB MEDYCZNEJ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO PORADY, POWINNI PAŃSTWO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ.

PONIŻSZE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NIE OGRANICZĄ ANI NIE WYŁĄCZĄ NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK KWESTII, KTÓRYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE BYŁOBY DLA NAS NIEZGODNE Z PRAWEM LUB NIELEGALNE. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE (W TYM ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĄ LUB USZKODZENIEM DANYCH, OPROGRAMOWANIA LUB BAZY DANYCH, UTRATĄ LUB USZKODZENIEM WŁASNOŚCI LUB DANYCH) PONIESIONE PRZEZ PAŃSTWA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTANIA Z NIEJ.

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY JAKAKOLWIEK DODATKOWA UMOWA WYRAŹNIE STANOWI INACZEJ, NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB WSZELKIMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI WPROWADZANYMI NA RYNEK LUB SPRZEDAWANYMI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA PRAWNEGO, KTÓRE NAKŁADA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, SŁUSZNOŚCI, ZANIEDBANIA, ZAMIERZONEGO ZACHOWANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB), BĘDZIE OGRANICZONA DO CAŁKOWITEJ CENY, KTÓRĄ ZAPŁACILI NAM PAŃSTWO ZA ZAKUP TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG LUB KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ. TAKI LIMIT BĘDZIE MIAŁ ZASTOSOWANIE ŁĄCZNIE DO WSZYSTKICH PAŃSTWA ROSZCZEŃ, DZIAŁAŃ I PRZYCZYN POWÓDZTWA KAŻDEGO RODZAJU I NATURY.

13. Prywatność

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG, MOGĄ BYĆ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PODANIA PEWNYCH INFORMACJI O SOBIE W RAMACH PROCESU REJESTRACJI. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA TO , ŻE WSZELKIE PODANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE BĘDĄ ZAWSZE DOKŁADNE, POPRAWNE I AKTUALNE.

TRAKTUJEMY POWAŻNIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE I ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO OCHRONY PAŃSTWA PRYWATNOŚCI. NIE BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA ADRESU E-MAIL DO PRZESYŁANIA NIECHCIANYCH WIADOMOŚCI. WSZELKIE E-MAILE WYSYŁANE PRZEZ NAS DO PAŃSTWA BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE WYŁĄCZNIE W ZWIĄZKU Z DOSTARCZANIEM UZGODNIONYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG.

OPRACOWALIŚMY POLITYKĘ, KTÓRA MA NA CELU ROZWIANIE WSZELKICH OBAW DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI, JAKIE MOGĄ PAŃSTWO MIEĆ. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I NASZĄ POLITYKĄ PLIKÓW COOKIES.

14. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIÓW LUB KRAJÓW, W KTÓRYCH ZAWARTOŚĆ LUB ZAKUP PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDAWANYCH NA STRONIE JEST NIELEGALNY JEST ZABRONIONY. NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ Z NARUSZENIEM PRAW I PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE.

15. Przeniesienie praw

NIE MOGĄ PAŃSTWO CEDOWAĆ, PRZEKAZYWAĆ ANI PODZLECAĆ ŻADNYCH SWOICH PRAW I/LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, JAKIEJKOLWIEK OSOBIE TRZECIEJ BEZ NASZEJ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY. KAŻDA DOMNIEMANA CESJA Z NARUSZENIEM TEGO PUNKTU BĘDZIE NIEWAŻNA.

16. Naruszenie niniejszych Warunków

BEZ USZCZERBKU DLA INNYCH NASZYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEŻELI NARUSZĄ PAŃSTWO NINIEJSZE WARUNKI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, MOŻEMY PODJĄĆ TAKIE DZIAŁANIA, JAKIE UZNAMY ZA STOSOWNE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM, W TYM CZASOWO LUB NA STAŁE ZAWIESIĆ PAŃSTWA DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWA DOSTAWCĄ USŁUG INTERNETOWYCH Z PROŚBĄ O ZABLOKOWANIE PAŃSTWA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB PODJĄĆ DZIAŁANIA PRAWNE PRZECIWKO PAŃSTWU.

17. Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZABEZPIECZENIE, OBRONĘ I OCHRONĘ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, SZKODAMI, STRATAMI I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z NARUSZENIEM PRZEZ PAŃSTWA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W TYM PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA DO PRYWATNOŚCI. NIEZWŁOCZNIE POKRYJĄ PAŃSTWO WYRZĄDZONE NAM SZKODY, STRATY, PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z TEGO RODZAJU ROSZCZENIAMI LUB Z NICH WYNIKAJĄCE.

18. Odstąpienie

NIEWYKONANIE KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH I UMOWIE LUB NIEWYKONANIE OPCJI WYPOWIEDZENIA NIE BĘDZIE INTERPRETOWANE JAKO ZRZECZENIE SIĘ TYCH POSTANOWIEŃ I NIE BĘDZIE MIAŁO WPŁYWU NA WAŻNOŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB UMOWY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, ANI NA PRAWO DO PÓŹNIEJSZEGO EGZEKWOWANIA KAŻDEGO Z POSTANOWIEŃ.

19. Język

NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ PODLEGAĆ WYKŁADNI DOKONYWANEJ WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM. WSZYSTKIE ZAWIADOMIENIA I KORESPONDENCJA BĘDĄ SPORZĄDZANE WYŁĄCZNIE W TYM JĘZYKU.

20. Całość porozumienia

NINIEJSZE WARUNKI WRAZ Z NASZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKĄ PLIKÓW COOKIES STANOWIĄ CAŁOŚĆ POROZUMIENIA POMIĘDZY PAŃSTWEM A GAMVIS MARCIN NAKLICKI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

21. Aktualizacja niniejszych Warunków Umowy

MOŻEMY KAŻDORAZOWO AKTUALIZOWAĆ TREŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PAŃSTWA OBOWIĄZKIEM JEST OKRESOWE SPRAWDZANIE TYCH WARUNKÓW POD KĄTEM ZMIAN I AKTUALIZACJI. DATA PODANA NA POCZĄTKU NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST DATĄ OSTATNIEJ ZMIANY. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD MOMENTU UMIESZCZENIA ICH NA TEJ STRONIE. DALSZE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PO WPROWADZENIU ZMIAN LUB AKTUALIZACJI BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO POWIADOMIENIE O AKCEPTACJI PRZESTRZEGANIA I ZWIĄZANIA SIĘ NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

22. Wybór prawa właściwego i właściwości miejscowej sądów

NINIEJSZE WARUNKI PODLEGAJĄ PRAWU POLSKIEMU. WSZELKIE SPORY ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PODLEGAJĄ JURYSDYKCJI SĄDÓW POLSKICH. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ LUB POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZOSTANIE UZNANE PRZEZ SĄD LUB INNY ORGAN ZA NIEWAŻNE I/LUB NIEWYKONALNE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, TAKA CZĘŚĆ LUB POSTANOWIENIE ZOSTANIE ZMODYFIKOWANE, USUNIĘTE I/LUB WYKONANE W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, TAK ABY ZAPEWNIĆ SKUTECZNOŚĆ INTENCJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA NIE ULEGNĄ ZMIANIE.

23. Dane kontaktowe

WŁAŚCICIELEM I OPERATOREM TEJ STRONY JEST GAMVIS MARCIN NAKLICKI.

W SPRAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ PISZĄC LUB WYSYŁAJĄC E-MAIL NA NASTĘPUJĄCY ADRES ELEKTRONICZNY: INFO@GAMVIS.PL

ADRES FIZYCZNY (KORESPONDENCYJNY): UL. JARZĘBSKIEGO 1/44, 01-853 WARSZAWA, POLSKA

24. Pobierz

KLIKAJĄC TUTAJ MOGĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ POBRAĆ  NASZE WARUNKI W FORMACIE PDF.

 

Dostawa 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną dostawę kurierską 24h.

Darmowe Zwroty

Darmowe zwroty GLS do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

2-letnia gwarancja na wszystkie fotele.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.